In Client news, Education

For the third successive year, Weltch Media has organised and managed Cardiff University’s presence at the Welsh cultural festival Tafwyl.

Held in the grounds of Cardiff Castle, the two-day [30 June – 1 July 2018] festival attracts many thousands of visitors for music, art, food, drink, sports, and more.

Our role involved working with academics and students to identify appropriate engaging, bilingual, hands-on activities (especially for families and children), organising a programme, managing the University’s site throughout the weekend, and running a lively social media feed in Welsh and English.

We used the event to highlight the University’s important research in a fun and memorable way, and to make people aware of the opportunities to study at Cardiff.

Again it proved a huge success, with activities ranging from making medicines to DIY surgery, and from crown-making to otters.

Helen Beddow, Cardiff University’s deputy head of marketing, said: “Weltch Media, once again, proved themselves an invaluable part of the Cardiff University team in the planning, development and delivery of our presence at the Tafwyl Festival. As they have a vast array of experience in both event management, social media and planning, they made the project run smoothly from start to finish.”

Our Tafwyl team was Andy, Georgina and Alys, and we’d be happy to help manage your next event too. Here’s a short video about our work at Tafwyl in 2017.

Am y drydedd flwyddyn olynol, mae Weltch Media wedi trefnu a rheoli presenoldeb Prifysgol Caerdydd yn yr ŵyl diwylliant Cymraeg, Tafwyl.

Wedi’i gynnal yng ngherddi Castell Caerdydd, mae’n ŵyl dau ddiwrnod [30 Mehefin – 1 Gorffennaf 2018] sy’n denu miloedd o bobl i fwynhau cerddoriaeth, celf, bwyd, diodydd, chwaraeon a mwy.

Roedd ein rôl yn gysylltiedig â gweithio efo academyddion a myfyrwyr i ddod o hyd i weithgareddau addas ymarferol, dwyieithog i bobl (yn enwedig teuluoedd a phlant) cymryd rhan mewn, trefnu rhaglen, rheoli pabell y Brifysgol dros y penwythnos a sicrhau cynnwys bywiog ar y cyfryngau cymdeithasol.

Defnyddiom ni’r digwyddiad i dynnu sylw at ymchwil pwysig y brifysgol mewn ffordd hwyl a chofiadwy, a chodi ymwybyddiaeth am y cyfleoedd i astudio yng Nghaerdydd.

Eto wnaeth hyn profi i fod yn llwyddiant, gyda gweithgareddau yn amrywio o greu moddion i gêm llawdriniaeth, ac o wneud coron i ddyfrgwn.

Dywedodd Helen Beddow, dirprwy bennaeth marchnata Prifysgol Caerdydd: “Mae Weltch Media unwaith eto wedi profi eu hunain fel rhan amhrisiadwy o dîm Prifysgol Caerdydd wrth gynllunio, datblygu a chyflwyno ein presenoldeb yn Tafwyl. Oherwydd ei amrywiaeth eang o brofiad mewn rheoli digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol a chynllunio, wnaethant nhw sicrhau bod y prosiect wedi gweithio’n dda o ddechrau i’r diwedd.”

Ein tîm Tafwyl oedd Andy, Georgina ac Alys, a fyswn ni’n hapus i helpu rheoli eich digwyddiad hefyd. Dyma fideo sydyn o ein gwaith yn Tafwyl 2017.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.